Hotels

HOTELS
Three Star Hotels :
Sl.No. Name Address
1 Hotel Dhayalan Narayana pillai lane
Ph:226845, 229298
2 Hotel Chilambu Vijaya Theatre Salai
Ph: 222801, 223994
3 Hotel Pams Vijaya Theatre Salai
Ph: 228777, 229551-7
4 Hotel Prince Tower Gandhiji Salai Opposite Bus stand.
Ph: 226001-5
5 Hotel Taj Tower Gandhiji Salai, Koranad,
Ph: 221557
6
Milliyan Day Hotel Pattamangala Street
7
Athi Hotel
Gandhiji Salai, Koranad,
8 Hotel Sadhabishegam Vaideeswaran koil
Ph: 279223
9 Hotel Sadhabishegam Thirukkadaiyur,
Ph:287413