வார்டு நிலைக்குழு

                                                 மயிலாடுதுறை நகராட்சி

                              வார்டு நிலைக்குழு உறுப்பினர்கள் விபரம்

நியமனக்குழு

வ. எண் பெயர் வார்டு எண் சார்ந்துள்ள அரசியல் கட்சி
1 எம்.ரஜினி 29  

தி.மு.க

 

ஓப்பந்தக்குழு

வ. எண் பெயர் வார்டு எண் சார்ந்துள்ள அரசியல் கட்சி
1 எம்.ரஜினி 22  

தி.மு.க

 

வரிமேல்முறையீட்டு குழு

வ. எண் பெயர் வார்டு எண் சார்ந்துள்ள அரசியல் கட்சி
1 ரா.ஜெயந்தி 1  

அ,இ,அ.தி.மு.க

 

2
யு.ஜெயந்தி
15
 

தி.மு.க

 

3 எஸ்.காந்திராஜா
18
 

பா.ம.க

 

4 சக்தி விஜய்
30
 

தி.மு.க