பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 சி. வெங்கடேசன் நகராட்சி பொறியாளர்
2 எஸ்.செண்பகவல்லி உதவி பொறியாளர்
4 வி. பாஸ்கர் பொது பணி மேற்பார்வையாளர்
5 அருண் பொது பணி மேற்பார்வையாளர்
6 தாமேபாதரன் ஓட்டுநர்
7 வி.ஆண்டி குழாய் ஆய்வாளர்
8 ஆர். திருமலை மின்கம்பியாளர்
9 ஆறுமுகம் தெரு விளக்கு உதவியாளர்
10 பி. ராஜசேகரன் பம்ப ரும் காவலர்
11 ஜெ. ஜேம்ஸ் குடிநீர் உதவியாளர்
12 ஜி. ரவிகுமார் குடிநீர் உதவியாளர்
13 எம். சுரேஷ் குமார் குடிநீர் உதவியாளர்
14 ஜெ. சுப்புராயன் குடிநீர்  உதவியாளர்
15 இ. உலகநாதன் துப்புரவு பணியாளர்
16 எம். அன்பழகன் துப்புரவு பணியாளர்