பிற அனைத்து திட்டங்கள்

பிற அனைத்து திட்டங்கள்

 

 1. SWM 2017-18

Name of the Work   : Providing Decentralized Micro Compost Centre

AS No.                       :  The CMA, Chennai Roc.No.4235/2018/B3  dated: 07.02.2018

 • Estimate Amount            : Rs.187 Lakhs
 • No. of works taken up    : 4 Nos.
 • Date of Tender                 : 27.02.2018
 • Date of Work Order       : 01.03.2018
 • Present Stage of work   :  3 works completed
 • Expenditure So far         : Rs.123.68 Lakhs
 1. Solid Waste Management (SWM) 2018-19

Name of the work   :  Purchase of Battery operated vehicle 30 Nos.

AS No.                   :  The CMA, Chennai Roc.No. 23275/2018/P3  dated: 07.12.18

 • Estimate Amount           :  Rs.41.40 Lakhs
 • Date of Tender                : 07.09.2018
 • Date of Work Order       : 29.10.2018
 • Present Stage of work   :  23 Nos. of Box Vehicle received
 • Expenditure So far         : 41.28 Lakhs
 1. Solid Waste Management (SWM) 2018-19

Name of the work  :  Revamping of Dump site through Bio mining to Recover the land at Esaniyam compost yard  (55479.75 cum)

AS No.                      :  The CMA, Chennai Roc.No. 38984/2014/P1  dated: 24.09.18

 • Estimate Amount            :  Rs.220.00 Lakhs
 • Date of Tender                 :  10.10.2018
 • Date of Work Order        :  26.10.2018
 • Present Stage of work     :  Heap Formation work in progress
 • Expenditure So far          :  Nil