நகர மன்ற தீர்மானங்கள்

2018 2019 2020
2021
2022
ஜனவரி 2018 ஜனவரி-2019 ஜனவரி 2020 ஜனவரி 2021 ஜனவரி
பிப்ரவரி 2018

06.02 2018

28.022018

பிப்ரவரி 2019

12.02.2019

25.02.2019

சிறப்புக் கூட்டம்

 பிப்ரவரி 2020  பிப்ரவரி பிப்ரவரி
மார்ச் 2018 மார்ச்-2019 மார்ச் 2020  மார்ச்கூட்டம்

நடத்தப்படவில்லை

மார்ச்
ஏப்ரல் 2018

05.04.2018

30.04.2018

ஏப்ரல் கூட்டம்

நடத்தப்படவில்லை

 ஏப்ரல்

 ஏப்ரல்

கூட்டம்

நடத்தப்படவில்லை

 

ஏப்ரல்

மே 2018

08.05.2018

31.05.2018

மே 2019

சிறப்புக் கூட்டம்

சாதாரணக் கூட்டம்

 மே 2020

மே 

மே

ஜூன் 2018

08.06.2018

29.06.2018

ஜூன்-2019 ஜூன் 2020  ஜூன்
ஜூன்
ஜூலை 2018

10.07.2018

31.07.2018

ஜூலை-2019 ஜூலை 2020 ஜூலை
ஜூலைகூட்டம்

நடத்தப்படவில்லை

ஆகஸ்ட் 2018

03.08.2018

14.08.2018

31.08.2018

ஆகஸ்ட்2019  ஆகஸ்ட் 2020 ஆகஸ்ட் ஆகஸ்ட்
செப்டம்பர் 2018

10.09.2018
28.09.2018

செப்டம்பர்  2019  செப்டம்பர் 2020 செப்டம்பர் செப்டம்பர்கூட்டம்

நடத்தப்படவில்லை

அக்டோபர் 2018 அக்டோபர் 2019  அக்டோபர் 2020 அக்டோபர்
நவம்பர் 2018

நவம்பர் 2019

அவசரக் கூட்டம்

சாதாரணக் கூட்டம்

நவம்பர் 2020

 நவம்பர்

 

டிசம்பர் 2018

12.12.2018

31.12.2018

டிசம்பர் டிசம்பர் 2020 டிசம்பர்