எரி வாயு தகன மேடை விவரம்

வ.எண் எரி வாயு தகன மேடை முகவரி தகனம் வகை பராமரிப்பு விவரம் தொடர்பு எண்
1 கூடலூர் எரிவாயு எம்.எச்.டி இன்ஞ்னியரிங், ஈக்காட்டுதங்கள், சென்னை 600032 9940352608
2 பெரமனூர் எரிவாயு எம்.எச்.டி இன்ஞ்னியரிங், ஈக்காட்டுதங்கள், சென்னை 600032 9940352608

ஒருங்கிணைப்புஅலுவலர்மற்றும்துப்புரவுஆய்வாளர்விவரங்கள்

வ.எண் பதவி அலுவலரின்பெயர்திரு/திருமதி தொடர்புஎண் 
1 துப்புரவுஆய்வாளர் கோ.குமார் 9443032824