வரிவிதிப்பு முறையீட்டுக் குழு

வரிவிதிப்புக் குழு என்பது மற்றொரு சட்டப்பூர்வமான குழு. நகராட்சி  தலைவர் வரிவிதிப்புக் குழுவின் தலைவர்.
வரி மேல்முறையீடு சம்பந்தமான முடிவுகளை இந்த குழு எடுக்கும்.

குழுவின் காலம் : ஐந்து ஆண்டுகள்

 

வ எண் உறுப்பினரின் பெயர்(திரு/திருமதி/செல்வி) பதவி
1 மணி. ப உறுப்பினர்
2 ஜான் பிரிட்டோ. ச உறுப்பினர்
3 சுஜாதா. ரா உறுப்பினர்
 4 விஜயலட்சுமி. எஸ் உறுப்பினர்