நகர மன்ற தீர்மானங்கள்

2024
ஜனவரி-2024 பிப்ரவரி-2024 கூட்டம் நடைபெறவில்லை மார்ச்-2024 மார்ச்-2024சி

 

மார்ச்-2024சி2      
2023
ஜனவரி-2023 பிப்ரவரி-2023 மார்ச்-2023 மார்ச்-2023_அ
ஏப்ரல்-2023_அ மே-2023  ஜீன்-2023 கூட்டம் நடைபெறவில்லை  ஜீலை-2023
ஆகஸ்ட்-2023  செப்டம்பர்-2023 மன்ற கூட்டம் நடைபெறவில்லை  அக்டோபர்-2023  நவம்பர்-2023
டிசம்பர்-2023 மன்ற கூட்டம் நடைபெறவில்லை      
2022
ஜனவரி-2022_1 ஜனவரி-2022_2 ஜனவரி-2022_3 ஜனவரி-2022_4
பிப்ரவரி-2022 – ஆகஸ்ட்-2022 கூட்டம் நடைபெறவில்லை செப்டம்பர்-2022 அக்டோபர்-2022_1 அக்டோபர்-2022_அ
அக்டோபர்-2022_3 நவம்பர்-2022 நவம்பர்-2022_2 டிசம்பர்-2022
2021
ஜனவரி-2021_1 ஜனவரி-2021_2 பிப்ரவரி-2021_1 பிப்ரவரி-2021_2
பிப்ரவரி-2021_3 தேர்தல் காரனமாக மார்ச்-2021 மன்ற கூட்டம் நடைபெறவில்லை தேர்தல் காரனமாக எப்ரல்-2021 மன்ற கூட்டம் நடைபெறவில்லை மே-20201_1
மே-20201_2 ஜீன்-20201  ஜீலை-2021 ஆகஸ்ட்-2021_1
ஆகஸ்ட்-2021_2 ஆகஸ்ட்-2021_3  செப்டம்பர்-2021_1 செப்டம்பர்-2021_2
 அக்டோபர்-2021 நவம்பர்-2021_1  நவம்பர்-2021_2   டிசம்பர்-2021_1
டிசம்பர்-2021_2 டிசம்பர்-2021_3  டிசம்பர்-2021_4   
2020
ஜனவரி-2020_1 ஜனவரி-2020_2 பிப்ரவரி-2020_1 பிப்ரவரி-2020_2
பிப்ரவரி-2020_3 மார்ச்-2020 ஏப்ரல்-2020 மே-2020
ஜீன்-2020  ஜீலை-2020_1   ஜீலை-2020_2  ஜீலை-2020_3 
 ஜீலை-2020_4 ஆகஸ்ட்-2020_1 ஆகஸ்ட்-2020_2 செப்டம்பர்-2020_1
செப்டம்பர்-2020_2  அக்டோபர்-2020  நவம்பர்-2020_1   நவம்பர்-2020_2
நவம்பர்-2020_3 நவம்பர்-2020  டிசம்பர்-2020_1   டிசம்பர்-2020_2
2019
ஜனவரி-2019_1 ஜனவரி-2019_2 பிப்ரவரி-2019 மார்ச்-2019_1
மார்ச்-2019_2 ஏப்ரல்-2019 மன்ற கூட்டம் நடைபெறவில்லை
மே-2019மன்ற கூட்டம் நடைபெறவில்லை ஜீன்-2019_1
ஜீன்-2019_2 ஜீலை-2019 ஆகஸ்ட்-2019_1 ஆகஸ்ட்-2019_2
ஆகஸ்ட்-2019_3 செப்டம்பர்-2019  அக்டோபர்-2019_1  அக்டோபர்-2019_2
நவம்பர்-2019_1 நவம்பர்-2019_2  நவம்பர்-2019_3 டிசம்பர்-2019
2018
ஜனவரி-2018 பிப்ரவரி-2018_1 பிப்ரவரி-2018_2 மார்ச்-2018
ஏப்ரல்-2018 மே-2018_1 மே-2018_2 மே-2018_3
ஜுன்-2018 ஜுலை-2018_1 ஜுலை-2018_2 ஆகஸ்ட்-2018_1
ஆகஸ்ட்-2018_2 செப்டம்பர்-2018_1 செப்டம்பர்-2018_2 அக்டொபர்-2018
னவம்பர்-2018_1 NOV-2018_2 DEC-2018 டிசம்பர்-2018_2
2017
ஜனவரி-2017 மன்ற கூட்டம் நடைபெறவில்லை பிப்ரவரி-2017SPL FEB-2017  MAR-2017 
APR-2017_Urg  MAY-2017_1 MAY-2017_2 JUN-2017_1
JUN-2017_2 JUN-2017_3 JUL-2017 AUG-2017
செப்டம்பர்-2017 மன்ற கூட்டம் நடைபெறவில்லை OCT-2017_1 OCT-2017_2  OCT-2017_3 
NOV-2017_1 NOV-2017_2 DEC-2017_1 DEC-2017_2
DEC-2017_3