சாலைகள்

இந்த ஊரில் தற்போதுள்ள சாலைகளின் நிலை

வகை நீளம்(கி.மீ) சதவிகிதம்
1. B.T. சாலை 38.90 56.59
2.W.B.M. சாலை 1.08 1.57
3. சிமெண்ட் சாலை 11.85 17.24
4. மண் சாலை 16.90 24.60
மொத்தம் 68.73 100.00
B. மற்ற சாலைகள்
1.  முக்கிய மாவட்ட சாலைகள்
2. மாநில நெடுஞ்சாலைகள் 12.0 80.00
3. தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் 3.0 20.00
மொத்தம் 15.00 100.00
மொத்தம் 83.73