தெரு விளக்குகள்

விவரம்

எண்ணிக்கை
டியூப் லைட் 2715
சோடியம் வேப்பர் விளக்கு 1417
மெட்டல் ஹலைடு விளக்கு 119
உயர்மின் கோபுர விளக்கு 420
எல்.இ.டி. விளக்கு 287
சி.எப்.எல் (4×36) விளக்கு 530
சி.எப்.எல் (1×36) விளக்கு 300

மொத்தம்

5788