பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 எஸ்.பேரின்பம் நகராட்சி பொறியாளர்
2 ஆர்.விஜயராஜ் பொதுப்பணி மேற்பார்வையாளர்
3 எல்.ஜாண்சன் மின்கம்பியாளர்
4 டி.ராஜேந்திரன் மின்கம்பியாளர்
5 எஸ்.அருள்சிங் மின்கம்பி உதவியாளர்
6 காலியிடம் மின்கம்பி உதவியாளர்
7 ஆர்.ராபின்சன் மின்பணியாளர் நிலை-2
8 எச்.ஹரிஷ் மின்பணியாளர் நிலை-2
9 சி.குமரேசன் மின்பணியாளர் நிலை-2
10 என்.தாணுமாலையன் பிட்டர்
11 ஜி.எல்பின்பால் பம்ப் கிளீனர்
12 டி.ஜாண்ராஜ் குழாய் திருகுநர்
13 என்.விஜயகுமார் ஓட்டுநர்
14 எஸ்.ராஜசேகர் நீர்த்தேக்க நிலைய காவலர்