நிதி தணிக்கை அறிக்கை

2016-2017
வருவாய் நிதி
TrialBalance Income and Expenditure Balance Sheet
குடிநீர் நிதி
Trial Balance Income and Expenditure Balance Sheet
கல்வி நிதி
 TrialBalance Income and Expenditure Balance Sheet
2017-2018
வருவாய் நிதி
TrialBalance Income and Expenditure Balance Sheet
குடிநீர் நிதி
Trial Balance Income and Expenditure Balance Sheet
கல்வி நிதி
Trial Balance Income and Expenditure Balance Sheet
2018-2019 (Un Auditted)
வருவாய் நிதி
TrialBalance Income and Expenditure Balance Sheet
குடிநீர் நிதி
TrialBalance Income and Expenditure Balance Sheet
கல்வி நிதி
TrialBalance Income and Expenditure Balance Sheet