தெரு விளக்குகள்

சோடியம் ஆவி விளக்கு 761 எண்ணிக்கை
ஹாலோஜன் விளக்குகள் 119 Nos.
உயர் மின் கோபுர விளக்குகள் 420 Nos.
எல்.இ.டி.,    4491 எண்ணிக்கை
மொத்தம்     5700 எண்ணிக்கை