திடக்கழிவு மேலாண்மை

உரக்கிடங்கு 1 எண்ணிக்கை
தொடக்க நிலை குப்பை சேகரித்தல் அனைத்து வார்டுளிலும்( 1 to 45 )
சேகரிக்கும் குப்பையின் எடை 70 MT (தினம்)
தள்ளு வண்டி 63 எண்ணிக்கை
டம்பர் பிளேசர் பின் 20 எண்ணிக்கை
பயன்படுத்தப்படும்வாகணங்கள்
சைக்கிள் ரிக்‌ஷா 45 எண்ணிக்கை
பேட்டரி வண்டி 58 எண்ணிக்கை
டிப்பர் லாரி 4 எண்ணிக்கை
டிப்பர் டாடா ACE 6 எண்ணிக்கை
காட்பேக்டர் 2 எண்ணிக்கை
டம்பர் பிளேசர் 3 எண்ணிக்கை
புல் டோசர் 1 எண்ணிக்கை
ஜேசிபி 1 எண்ணிக்கை
பழைய டாடா ACE 4 எண்ணிக்கை