சாலைகள்

கும்பகோணம் மாநகரில் உள்ள சாலைகள்

சாலை விபரம்
தார் சாலை 114.036 கி.மீ.
சிமென்ட் சாலை 41.423 கி.மீ.
மண் சாலை _
கூடுதல் 155.459 கி.மீ.
மாநில நெடுஞ்சாலை 10.000 கி.மீ.
மத்திய நெடுஞ்சாலை _