அம்ருட் திட்டம்

அம்ருட் திட்டம் 2016-17

திட்டத்தின் பெயர் பணியின் பெயர் நிர்வாக அனுமதி மற்றும் நாள் தொழில்நுட்ப அனுமதி மற்றும் நாள் மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள் பணிவுத்தரவு நாள் பணியின்       தற்போதைய நிலை செலவினம்
அம்ரூட் – 2016-17 குடிநீர் பகிர்மானக் குழாய் மேம்பாட்டு திட்டப் பணிகள் அரசாணை (நிலை) எண் 111 ந.நி.குவ. (எம்.சி.2) துறை, நாள் 25.10.2017 முதன்மை பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம், சென்னை அவர்களின் செயல்முறைகள் ந.க. எண் 18281/2017/டி.ஓ.1 நாள் 13.11.2017
(ER.No. 279 /2017-18)
5689.00 20-12-2017 01-03-2018 பணிமுடிவுற்றது 5865.33
அம்ரூட் – 2016-17 நகரில் விடுபட்ட பகுதிகளுக்கு பாதாள சாக்கடை திட்ட அமைப்புகள் ஏற்படுத்தும் திட்டப் பணிகள் அரசாணை (நிலை) எண் 111 ந.நி.குவ. (எம்.சி.2) துறை, நாள் 25.10.2017 முதன்மை பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம், சென்னை அவர்களின் செயல்முறைகள் ந.க. எண் 18281/2017/டி.ஓ.1 நாள் (ER.No. 280 /2017-18) 7060.00 20.12.2017 17.05.2018 பணிமுடிவுற்றது 4842.38