பொது சுகாதார பிரிவு

செயல்பாடுகள்:

பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை பதிவு செய்தல் மற்றும் வழங்குதல் திடக்கழிவு மேலாண்மை, சுகாதாரம், பொது சுகாதாரம்.

நகராட்சி துப்புரவு ஆய்வாளர்  சுகாதார பிரிவின் ஒட்டுமொத்த பொறுப்பாளராக உள்ளார். உணவு கலப்படம், கன்சர்வேட்டரி பணிகள், வீதிகளை சுத்தப்படுத்துதல், வடிகால் பராமரித்தல், தொற்று நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், டி & ஓ வர்த்தகங்களுக்கு உரிமம் உறுதி செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுக்கான சான்றிதழ்களை வழங்குவதை அவர் கவனித்து வருகிறார். சுகாதார ஆய்வாளர்கள், சுகாதார மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் சுகாதாரத் தொழிலாளர்கள் நகராட்சி நல அலுவலருக்கு உதவுகிறார்கள்.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 கே.அருன்குமார் துப்புரவு ஆய்வாளர்
2 சி. வாசுதேவன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
3 கோ. பாலசுப்பிரமணியன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
4 யூ.சந்திரசேகர் ஓட்டுநர்
5
கே. அண்ணாமலை
கலப்பணி உதவியாளர்
6 என்.குகன் ஓட்டுநர்
7 எம்.தாமோதரன் ஓட்டுநர்
8 ஏ.ஆரோக்கியதாஸ் ஓட்டுநர்
9 எஸ்.தனபாலன் ஓட்டுநர்