கல்வி நிறுவனங்கள்

EDUCATIONAL DISTRICT

KOOTHANALLUR 

SCHOOLS ADDRESS
OXFORD METRIC HR.SEC.SCHOOL KOOTHANALLUR
E.S.S.A.R MATRICULATION SCHOOL KOOTHANALLUR
MANBAUL ULA HR.SEC.SCHOOL CHINNAPALLI STREET, KOOTHANALLUR
DELTA CBS SCHOOL MELAPANANKATTANGUDI
AL AMEER SCHOOL NAGANGUDI, KOOTHANALLUR
INDIA HIGH SCHOOL JAVIOR STREET, KOOTHANALLUR
GOVERNMENT HIGH SCHOOL KAMALIYA STREET, KOOTHANALLUR
GOVERNMENT GIRLS HR.SEC.SCHOOL VPN ROAD, KOOTHANALLUR
PANCHAYAT UNION MIDDLE SCHOOL MARAKKADAI, LAKSHMANGUDI, KOOTHANA

 

Technical Institutions

 

Play Grounds