திடக்கழிவு மேலாண்மை

Compost Yard 1 No. (15.00 Acres)
No.of Ward Door to Door Collection 1 to 39 Ward
Quantity of Garbage 60 MT (per day)
No.of Push Carts 172 Nos.
No.of Dumper Placer Bin 64 Nos.
No.of Vehicle  
Tri-cycle 100 Nos.
Dumber Placer 5 Nos.
Tipper Lorry 5 Nos.
Mini Tipper Lorry 5 Nos.
Compactor Lorry 11 Nos.
Jet Rodding Vehicle 1 No.
Desiliting Vehicle 2 Nos.
Skid steer Loader 1 No.
Crawler Dozer 1 No.
Street Sweeping 1 No.
LMV 8 Nos.
JCB 3 Nos.
Mini Excavator 1 No.