வரி விதிப்பு மேல் முறையீட்டுக் குழு

வரிவிதிப்புக் குழு என்பது மற்றொரு சட்டப்பூர்வமான குழு. நகராட்சி  தலைவர் வரிவிதிப்புக் குழுவின் தலைவர்.

வரி மேல்முறையீடு சம்பந்தமான முடிவுகளை இந்த குழு எடுக்கும்.

குழுவின் காலம் : ஐந்து ஆண்டுகள்

வ எண் உறுப்பினரின் பெயர் பதவி
1 திருமதி. ரீ. வைலட் உறுப்பினா்
2 திருமதி. கா. யாஸ்மின் உறுப்பினா்
3 திரு. கோ. கணேசன் உறுப்பினா்
4 திருமதி. வி. விஜி உறுப்பினா்