தெரு விளக்குகள்

தெரு விளக்குகள்

விவரம்
எண்ணிக்கை
டியூப் லைட் 775
சோடியம் வேப்பர் விளக்கு 46
மெட்டல் ஹலைடு விளக்கு 222
சி.எப்.எல் (1×24) விளக்கு 177
சி.எப்.எல் (2×24) விளக்கு 177
சி.எப்.எல் (1×36) விளக்கு 176
சி.எப்.எல் (2×36) விளக்கு 56
உயர்மின் கோபுர விளக்கு 230
எல்.இ.டி. விளக்கு 1967
சி.எப்.எல் (4×36) விளக்கு 254
சி.எப்.எல் (4×36) விளக்கு 176
மொத்தம் 4171