திடக்கழிவு மேலாண்மை

உரம் உருவாகும் இடம் 1 எண்ணிக்கை (3.77 )
வீடு விடாக சென்று குப்பைகள் சேகரமாகும் வார்டுகளின் எண்ணிக்கை 1 முதல் 24 வரை
குப்பை தொட்டிகளின் கொள்ளவு 18 மெ.டன். (நாள் ஒன்றுக்கு)
தள்ளுவண்டிகளின் எண்ணிக்கை 60 எண்ணிக்கை
தானியங்கி தொட்டிகளின் எண்ணிக்கை 20 எண்ணிக்கை
வாகனங்களின் எண்ணிக்கை
தானியங்கி குப்பை வாகனம் 2 எண்ணிக்கை
டிப்பர் லாரி 2 எண்ணிக்கை
எல்.எம்.வி. வாகனம் 10 எண்ணிக்கை