குடிநீர் விநியோகம்

நீர் ஆதாரம் கீழ்குண்டாறு ஏரி
இடம் அப்சர்வேட்டரி மனோரஞ்சிதம் சோலை
தூரம் 21.95கி.மீ. 4.00 கி.மீ.
தலைமை நீரேற்று நிலைய கொள்ளவு விவரம்
முஞ்சிக்கல் 2.00  இலட்சம் லிட்டர்
செல்லபுரம் 1.00  இலட்சம் லிட்டர்
லிவி்ஞ் நீரேற்று நிலையம் 4.5  இலட்சம் லிட்டர்
சேமிப்பு நிலையம் 2.00  இலட்சம் லிட்டர்
அண்ணா சாலை 1.5  இலட்சம் லிட்டர்
நாயடுபுரம் 3.5  இலட்சம் லிட்டர்
ஐஐஎ டேங் 0.2  இலட்சம் லிட்டர்
சினிவாசபுரம் 0.75  இலட்சம் லிட்டர்
இந்திராநகா் 0.75  இலட்சம் லிட்டர்
பிளிஸ்வில்லா 0.3  இலட்சம் லிட்டர்
உகார்தேநகா் 0.3  இலட்சம் லிட்டர்
அப்சர்வேசட்டரி 1.00  இலட்சம் லிட்டர்
செல்லபுரம் 1.00  இலட்சம் லிட்டர்
நாயடுிபுரம் 2.00  இலட்சம் லிட்டர்
ரைபிள்ரெஞ்ரோடு 6.00  இலட்சம் லிட்டர்
கூலி காட் -ரோடு 2.00  இலட்சம் லிட்டர்
மொத்தம் 28.80  இலட்சம் லிட்டர்
விநியோகிக்கப்படும் மண்டலம் எண்ணிக்கை 16 எண்ணிக்கை
பிரதான நீரூந்து நீளம் 105.95 கி.மீ.
மொத்தம் பிரதான விநியோகம் 68 கி.மீ.
மொத்தம் பொது நீரூற்று 429 எண்ணிக்கை
இயந்திரம் விவரம்
200 எச்.பி. – 2 150 எச்.பி. – 2
125 எச்.பி. – 2 20 எச்.பி. – 2
10 எச்.பி. – 6 15 எச்.பி. – 4
7.5எச்.பி. – 12  5 எச்.பி. – 25
2 எச்.பி. – 5 1 எச்.பி. – 4
Fillter bed 5 எச்.பி. – 10
2 0 எச்.பி. – 6
10 எச்.பி. – 4
ஜெனரேட்டர் (கே.வி.ஏ.) 40 (கே.வி.ஏ.)
நீரூந்து விவரம்
தலைமை நீரேற்று 4.06 எம்.எல்.டி.
Local Sources 0.00 MLD
மொத்தம் 4.06 எம்.எல்.டி.
எல்.பி.சி.டி. அதிர்வெண் 95 எல்.பி.சி.டி.
அதிர்வெண் தினந்தோறும்
பிரதான மின்விசை பம்பு 6 எண்ணிக்கை
கை பம்பு ஆழ்துளை கிணறு 0
திறந்தவெளி கிணறு 9 எண்ணிக்கை
குடிநீர் விநியோக லாரி 1 எண்ணிக்கை
மொத்த வீடுகளின் இணைப்பு விவரம்
குடியிருப்பு 5797 எண்ணிக்கை
குடியிருப்பு அல்லாதது 583 எண்ணிக்கை
நிறுவனம்
மொத்தம் 6380 எண்ணிக்கை
குடியிருப்பு இணைப்புக்கான வைப்பு ரூ.7000/-
குடியிருப்பு அல்லாதது ரூ.16000/-
தொழில் நிறுவனம் ரூ.20000/-
குடியிருப்பு ரூ.140/- மாதம்
குடியிருப்பு அல்லாதது ரூ.390/- மாதம்
தொழில் நிறுவனம் ரூ.550/- மாதம்