பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 முத்து குமார் நகராட்சி பொறியாளர்
2 பி.செல்லதுரை உதவி பொறியாளர்
3 காலியிடம் பணி ஆய்வர்
4 எஸ். பவித்ரா பணி ஆய்வர்
5 ஆர்.உமா மகேஸ்வரன் மின் பணியாளர்
6 என்.ரசல் ராஜேந்திரன் மின் பணியாளர்
7 காலியிடம் ஓட்டுநர்
8 காலியிடம் மின் பணியாளர்-2
9 காலியிடம் மின் உதவிபணியாளர்
10 காலியிடம் மின் உதவி பணியாளர்
11 காலியிடம் தச்சர்