வருவாய் பிரிவு

 

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 மகாதேவன் வருவாய் ஆய்வாளர்
2 மகாலெட்சுமி வருவாய் உதவியாளர்
3 நாகஜோதி வருவாய் உதவியாளர்
4 வீரமணிகண்டன் வருவாய் உதவியாளர்