வருவாய் பிரிவு

 

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 காலிப்பணியிடம் வருவாய் ஆய்வாளர்
2 இராமேஸ்வரி வருவாய் உதவியாளர்
3 மகாலெட்சுமி வருவாய் உதவியாளர்
4 நாகஜோதி வருவாய் உதவியாளர்
5 விஸ்வநாதன் வருவாய் உதவியாளர்