முக்கியமான தொடர்புகள்

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்கள்
தொலைபேசி எண்
மாவட்ட ஆட்சியர் 04567-231220
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் 04567-230610
காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் 04567-231380