பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 காலி பணியிடம் நகராட்சி பொறியாளர்
2 சிவசங்கர் பொதுப்பணி மேற்பார்வையாளர்