நிதி தணிக்கை அறிக்கை

 

 
2015-2016 – தணிக்கை அறிக்கை
வருவாய் நிதி இல்லை இல்லை
2016-2017 – தணிக்கை அறிக்கை
வருவாய் நிதி இல்லை இல்லை
2017-2018 – தணிக்கை அறிக்கை
வருவாய் நிதி குடிநீர் நிதி இல்லை
2018-2019 – தணிக்கை அறிக்கை
வருவாய் நிதி குடிநீர் நிதி இல்லை
2019-2020 – தணிக்கை அறிக்கை
வருவாய் நிதி குடிநீர் நிதி இல்லை
2020-2021 – தணிக்கை அறிக்கை
வருவாய் நிதி குடிநீர் நிதி இல்லை
2021-2022 – தணிக்கை அறிக்கை
வருவாய் நிதி குடிநீர் நிதி இல்லை