நகர மன்ற தீர்மானங்கள்

 

2023

ஜனவரி சாதாரண கூட்டம் அவசர கூட்டம்
பிப்ரவரி சாதாரண கூட்டம் –இல்லை–
மார்ச் அவசர கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
ஏப்ரல் –இல்லை– –இல்லை–
மே அவசர கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
ஜுன் –இல்லை– –இல்லை–
ஜுலை சாதாரண கூட்டம் –இல்லை–
ஆகஸ்ட் –இல்லை– –இல்லை–
செப்டம்பர் சாதாரண கூட்டம் –இல்லை–
அக்டோபர் –இல்லை– –இல்லை–
நவம்பவர் அவசர கூட்டம் –இல்லை–
டிசம்பர்

2022

மார்ச் சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
ஏப்ரல் அவசர கூட்டம்
மே அவசர கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
ஜுன் சாதாரண கூட்டம்
ஜுலை சாதாரண கூட்டம்
ஆகஸ்ட் சாதாரண கூட்டம்
செப்டம்பர் அவசர கூட்டம்
அக்டோபர் சாதாரண கூட்டம்
நவம்பவர் சாதாரண கூட்டம்
டிசம்பர்

2021

ஜனவரி சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
பிப்ரவரி சாதாரண கூட்டம்
மார்ச்
ஏப்ரல் —-
மே சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
ஜுன் சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
ஜுலை சாதாரண கூட்டம்
ஆகஸ்ட் சாதாரண கூட்டம்
செப்டம்பர் சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
அக்டோபர் சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
நவம்பவர் சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
டிசம்பர் சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்

2020

ஜனவரி சாதரண கூட்டம்
பிப்ரவரி சாதாரண கூட்டம்
மார்ச் சாதாரண கூட்டம்
ஏப்ரல் சாதாரண கூட்டம்
மே சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
ஜுன் சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
ஜுலை சாதாரண கூட்டம்
ஆகஸ்ட் ORDINARY MEETING
செப்டம்பர் சாதாரண கூட்டம்
அக்டோபர் சாதாரண கூட்டம்
நவம்பவர் சாதாரண கூட்டம்
டிசம்பர் சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்

2019

ஜனவரி சாதாரண கூட்டம்
பிப்ரவரி சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
மார்ச் சாதாரண கூட்டம்
ஏப்ரல் —-
மே சாதாரண கூட்டம்
ஜுன் சாதாரண கூட்டம்
ஜுலை சாதாரண கூட்டம்
ஆகஸ்ட் சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
செப்டம்பர் சாதாரண கூட்டம்
அக்டோபர் சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
நவம்பர் சாதாரண கூட்டம்
டிசம்பர் சாதாரண கூட்டம்

2018

ஜனவரி சாதாரண கூட்டம்
பிப்ரவரி சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
மார்ச் சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
ஏப்ரல் சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
மே சாதாரண கூட்டம்
ஜுன் சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
ஜுலை சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
ஆகஸ்ட் சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
செப்டம்பர் சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
அக்டோபர் சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
நவம்பர் சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
டிசம்பர் சாதாரண கூட்டம்