நகர மன்ற தீர்மானங்கள்

 

2022

MARCH சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
APRIL அவசர கூட்டம்
MAY அவசர கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
JUNE சாதாரண கூட்டம்
JULY சாதாரண கூட்டம்
AUGUST சாதாரண கூட்டம்
SEPTEMBER அவசர கூட்டம்
OCTOBER சாதாரண கூட்டம்
NOVEMBER
DECEMBER

2021

JANUARY சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
FEBRUARY சாதாரண கூட்டம்
MARCH
APRIL —-
MAY சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
JUNE சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
JULY சாதாரண கூட்டம்
AUGUST சாதாரண கூட்டம்
SEPTEMBER சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
OCTOBER சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
NOVEMBER சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
DECEMBER சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்

2020

JANUARY சாதரண கூட்டம்
FEBRUARY சாதாரண கூட்டம்
MARCH சாதாரண கூட்டம்
APRIL சாதாரண கூட்டம்
MAY சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
JUNE சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
JULY சாதாரண கூட்டம்
AUGUST ORDINARY MEETING
SEPTEMBER சாதாரண கூட்டம்
OCTOBER சாதாரண கூட்டம்
NOVEMBER சாதாரண கூட்டம்
DECEMBER சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்

2019

ஜனவரி சாதாரண கூட்டம்
பிப்ரவரி சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
மார்ச் சாதாரண கூட்டம்
ஏப்ரல் —-
மே சாதாரண கூட்டம்
ஜுன் சாதாரண கூட்டம்
ஜுலை சாதாரண கூட்டம்
ஆகஸ்ட் சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
செப்டம்பர் சாதாரண கூட்டம்
அக்டோபர் சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
நவம்பர் சாதாரண கூட்டம்
டிசம்பர் சாதாரண கூட்டம்

2018

ஜனவரி சாதாரண கூட்டம்
பிப்ரவரி சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
மார்ச் சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
ஏப்ரல் சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
மே சாதாரண கூட்டம்
ஜுன் சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
ஜுலை சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
ஆகஸ்ட் சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
செப்டம்பர் சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
அக்டோபர் சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
நவம்பர் சாதாரண கூட்டம் சாதாரண கூட்டம்
டிசம்பர் சாதாரண கூட்டம்