நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள்

வ. எண் வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள் (திரு/திருமதி/செல்வி)
செல்பேசி எண் புகைப்படம் முகவரி
1 1 திரு.ச.முகம்மது பாதுஷா 9677822465 16/19-1, புதுத்தெரு, கீழக்கரை
2 2 திருமதி.வே.ஜெயலெட்சுமி 9791741836 21/55, தட்டான் தோப்பு தெரு, கீழக்கரை
3 4 திருமதி.ம.சூரியகலா 9942444767 1/71A, மறவர் தெரு, கீழக்கரை
4 5 திருமதி.சி.காயத்ரி 8220235439 2/121, முத்துச்சாமிபுரம், கீழக்கரை
5 6 திருமதி.செ.பைரோஸ் பாத்திமா 90033117905 4/45, கிழக்கு தெரு, கீழக்கரை
6 7 திரு.செய்யது மீரான் அலி 9751673741 வடக்கு தெரு, கீழக்கரை
7 8 திரு.எம்.எம்.கே.முகம்மது காசிம் மரைக்கார் 9486430886 17/187, தெற்கு தெரு, கீழக்கரை
8 9 திரு.மு.நசீருதீன் 9677804234 19/327, வடக்கு தெரு, கீழக்கரை
9 10 திருமதி.தெ.பவித்ரா 9384787829 2/33, மீனாட்சிபுரம், கீழக்கரை
10 12 திருமதி.ஐ.உம்மு சல்மா பீவி 9500549763 நடு தெரு, கீழக்கரை
11 13 திருமதி.செ.தாஜின் அலிமா 7708607016 12/10, தெற்கு தெரு, கீழக்கரை
12 14 திரு.கா.முகம்மது ஹாஜா சுஐபு 9003399362 14/1, மேல தெரு, கீழக்கரை
13 15 திருமதி.அ.டல்சி 9629193506 13/7, பன்னாட்டார் தெரு, கீழக்கரை
14 16 திருமதி.சி.ஐனுல் ஆரிபா 9597522786 12/144, சாலை தெரு, கீழக்கரை
15 17 திரு.ஐ.செய்யது முகம்மது பயாஸ்தீன் 7200101977 7/43B, ஆடறுத்தான் தெரு, கீழக்கரை
16 18 திருமதி.சி.ஜக்கினா பேகம் 7550351941 10/46, சேரான் தெரு, கீழக்கரை
17 19 திரு.ச. சஃப்ரஸ் நவாஸ் 9952710558 8/80, சங்குலிகார தெரு, கீழக்கரை
18 20 திரு.அ. சேக் உசைன் 9443731128 3/217A, புது கிழக்கு தெரு, கீழக்கரை
19 21 திரு.சு. சித்திக் 9150880644 3/199-B2, புது கிழக்கு தெரு, கீழக்கரை