கல்வி நிறுவனங்கள்

பள்ளியின் பெயர் தன்மை
இருதயா ஆர்.சி. தொடக்க பள்ளி தனியார்
சுப்பிரமணியன் ஜெயலெட்சுமி மெட்ரிக் பள்ளி தனியார்
பஞ்சாயத்து யூனியன் பள்ளி (வார்டு-1) அரசு
பஞ்சாயத்து யூனியன் பள்ளி (வார்டு-2) அரசு
தினியா மெட்ரிக் உயர்நிலை பள்ளி அரசு மான்யம்
சதக்கத்துன் உயர்நிலை பள்ளி அரசு மான்யம்
ஹைரத்துள் ஜலலியா உயர்நிலை பள்ளி அரசு மான்யம்
ஹைரத்துள் ஜலலியா தொடக்க பள்ளி அரசு மான்யம்
மக்துமியா உயர்நிலை பள்ளி அரசு மான்யம்
மக்துமியா தொடக்க பள்ளி அரசு மான்யம்
இஸ்லாமியா மெட்ரிக் நடுநிலை பள்ளி அரசு மான்யம்
இஸ்லாமியா மெட்ரிக் உயர்நிலை பள்ளி அரசு மான்யம்
இஸ்லாமியா நடுநிலை பள்ளி அரசு மான்யம்
ஹமிதியா பெண்கள் மேனிலை பள்ளி அரசு மான்யம்
ஹமிதியா பெண்கள் தொடக்க பள்ளி அரசு மான்யம்
மொஹிதினியா தொடக்க பள்ளி அரசு மான்யம்
மொஹிதினியா மெட்ரிக் பள்ளி அரசு மான்யம்
சி.எஸ்.ஐ. தொடக்க பள்ளி அரசு மான்யம்
அல் பைனியா மெட்ரிக் பள்ளி தனியார்