முக்கியமான தொடர்புகள்

STD code – 04639

Important Contacts

IMPORTANT CONTACTS

OFFICE NAME PHONE NUMBER
POLICE STATION (Arumuganeri) 280350
FIRE STATION  (Tiruchendur) 242301
RAILWAY STATION 280202
KAYALPATNAM  280213
GOVERNMENT HOSPITAL 280369
ELECTRICITY BOARD(EB) 283202
TRAVELLERS BUNGALLOW
MUNICIPAL OFFICE 280224
MUNICIPAL COMMISSIONER 285336
THASILDAR(Tiruchendur) 242229
PANCHAYAT UNION 242251
SUB-POWER STATION 283202
TELEPHONE ENQUIRY 280200
TELEPHONE COMPLAINTS 280198
STO PHONES 285000
 JTO 285000
JE 280300
STATE TRANSPORT CORPORATION 242211
RDO OFFICE 245165
FIRE SERVICE 242301