நகரமைப்பு பிரிவு

நகரமைப்பு பிரிவு

 

நகரமைப்பு அலுவலர், நகரமைப்பு பிரிவு தலைவர் ஆவார்.   இப்பிரிவில் கட்டிட வரைபட அனுமதி,பயன்பாடுகள், நிலம் பயன்பாடு பகுதிகளில பராமரிப்பது, மாஸ்டர் பிளான் தயாரிப்பு வேலை,  திட்டம் ஒப்புதல், ஆக்கிரமிப்பு அகற்றுதல்,  நிலம் கையகப்படுத்துதல் மற்றும் நில உரிமை மாற்றம் தொடர்பான தொழிற்சாலைகள் விஷயங்களில் இயந்திரங்கள் நிறுவனர் உரிமம் பிரச்சினைகள், அங்கீகரிக்கப்பட்ட, அங்கீகரிக்கப்படாத கட்டுமானம் ஆகிய பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

 

வ.எண் பெயர் (திரு/திருமதி) பதவி
1 ஜெயந்தி நகரமைப்பு ஆய்வாளர்