சாலைகள்

சாலைகள்

 

இந்நகராட்சியால் பராமரிக்கப்படும் சாலைகளின் மொத்த நீளம் 36.706 கிலோ மீட்டா

வ,எண் சாலைகளின் விவரங்கள் சாலைகளின் நீளம்
  1 சிமென்ட் கான்கீரிட் சாலைகள் 12.497 கி.மீ
   2 தார் சாலைகள் 22.658கி.மீ
   3 கற்சாலைகள் —–
   4 மண்சாலைகள் 1.551 கி.மீ