சாலைகள்

பிளாக் டாப் 72.870 K.M.
சிமென்ட் கான்கிரீட் 68.061 K.M.
மண் 6.095 K.M.
மொத்தம் 146.026 K.M.
நெடுஞ்சாலைகளின் மொத்த நீளம் 13.08 K.M.
தேசிய நெடுஞ்சா லையின் மொத்த நீளம் 6.00 K.M.