பிற அனைத்து திட்டங்கள்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி திட்டப்பணி -2018-2019

சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி திட்டப்பணி- 2017-2018

சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி திட்டப்பணி-2016-2017

பாதாள சாக்கடைத் திட்டப் பணி-2015-2016

சுவட்ச் பாரத் மிஷன் (நுண்ணுயிர் செயலாக்க மையம்)-2018-19

மத்திய அரசு நிதி (திட்டப்பணி) -2019-2020

சிறப்பு சாலைகள் திட்டம்-2020-2021

15வது மத்திய நிதிக்குழு (TIED)

15வது மத்திய நிதிக்குழு (UNTIED)

15வது மத்திய நிதிக்குழு (திட்டப் பணி)-2021-2022

கலைஞர் நகர்புற மேம்பாட்டு திட்டம்-2021-2022

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற சாலை உள்கட்டமைப்பு திட்டம்-2021-2022

15வது மத்திய நிதிக்குழு(நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்)

தேசிய நகர்புற சுகாதார பணி