நகர மன்ற தீர்மானங்கள்

2018 2019 2020 2021 2022 2023
ஜனவரி ஜனவரி ஜனவரி ஜனவரி ஜனவரி ஜனவரி
பிப்ரவரி பிப்ரவரி பிப்ரவரி பிப்ரவரி பிப்ரவரி  பிப்ரவரி
மார்ச் மார்ச் மார்ச் மார்ச் மார்ச்  மார்ச்
ஏப்ரல் ஏப்ரல் ஏப்ரல் ஏப்ரல் ஏப்ரல்  ஏப்ரல்
மே மே மே மே மே  மே
ஜுன் ஜுன் ஜுன் ஜுன் ஜுன்  ஜுன்
ஜூலை ஜூலை ஜூலை ஜூலை ஜூலை  ஜூலை
ஆகஸ்ட் ஆகஸ்ட் ஆகஸ்ட் ஆகஸ்ட் ஆகஸ்ட்  ஆகஸ்ட்
செப்டம்பர் செப்டம்பர் செப்டம்பர் செப்டம்பர் செப்டம்பர்  செப்டம்பர்
அக்டோபர் அக்டோபர் அக்டோபர் அக்டோபர் அக்டோபர்  அக்டோபர்
நவம்பர் நவம்பர் நவம்பர் நவம்பர் நவம்பர்  நவம்பர்
டிசம்பர் டிசம்பர் டிசம்பர் டிசம்பர் டிசம்பர்  டிசம்பர்
2024
ஜனவரி
பிப்ரவரி
மார்ச்