நகரமைப்பு பிரிவு

நகர திட்டமிடுநர், நகரமைப்பு பிரிவின் பொறுப்பாளராக உள்ளார். அங்கீகரிக்கப்பட்ட மண்டல பயன்பாடுகளின்படி நில பயன்பாட்டு பகுதிகளை பராமரித்தல், மாஸ்டர் பிளான் தயாரிக்கும் பணியை அவர் கவனித்து வருகிறார். திட்ட அனுமதிக்கு உரிமம் வழங்குதல், அங்கீகரிக்கப்படாத கட்டுமானங்களுக்கு முன்பதிவு செய்தல், நகர எல்லையில் லே அவுட் அனுமதித்தல், ஊரில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை கட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் அகற்றுதல். நகரமைப்பு ஆய்வாளர் மற்றும் செயின்மேன் ஆகியோர் நகரத்தின் எதிர்கால வளர்ச்சி மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய பணிகளை திட்டமிடுவதில் நகரமைப்பு அலுவலருக்கு உதவுகின்றனர்.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 எஸ்.டி.பாலாஜி நகர திட்டமிடுநர்
2 பா.சரவணக்குமார் நகரமைப்பு ஆய்வாளர்
3 காலியிடம் நகரமைப்பு ஆய்வாளர்
4 காலியிடம் நகரமைப்பு ஆய்வாளர்