வருவாய் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 தமிழ்அரசு வருவாய் அலுவலர்
2 கே ஹரிபாபு உதவி வருவாய் அலுவலர்
3 ப  வீரமணி உதவி வருவாய் அலுவலர்
4 எஸ் .ரவிச்சந்திரன் வருவாய் ஆய்வாளர்
5 டி நிர்மலா வருவாய் ஆய்வாளர்
6 எஸ்.கார்த்திகேயன் வருவாய் உதவியாளர்
7 பி.செந்தில் வருவாய் உதவியாளர்
8 இ.மோகன் வருவாய் உதவியாளர்
9 என்.எஸ்.நிர்மலா வருவாய் உதவியாளர்
10 எஸ். ரேணுகா வருவாய் உதவியாளர்
11 வி .சுஜாதா வருவாய் உதவியாளர்
12 பி. பிரீதா வருவாய் உதவியாளர்
13 இ.பார்வதி வருவாய் உதவியாளர்
14 எ.வளர்மதி வருவாய் உதவியாளர்
15 டி.மார்க் வருவாய் உதவியாளர்
16 மோகனவேலு வருவாய் உதவியாளர்
17 எம்.ஞானகுமார் வருவாய் உதவியாளர்
18 டி.உமாநாத் வருவாய் உதவியாளர்
19 கே.முகமத் ரஃபி வருவாய் உதவியாளர்
20 வசந்த் வருவாய் உதவியாளர்
21 உதயகுமார் வருவாய் உதவியாளர்