திடக்கழிவு மேலாண்மை

உரம் யார்டு 1 எண்  (39.41 ஏக்கர்)
கதவு முதல் கதவு சேகரிப்பு 1 முதல்  51 வார்டு வரை
குப்பைகளின் அளவு 65 டன் (ஒரு நாளைக்கு)
வாகனம்  
டிப்பர் லாரி 1 No.
மினி டிப்பர் லாரி 4 Nos.
காம்பாக்டர் லாரி 7 Nos.
ஜெட் ரோடிங் வாகனம் 3 Nos.
டெசிலிட்டிங் வாகனம் 2 Nos.
ஜே.சி.பி 1 No
பேட்டரி ஆபரேட்டர் வண்டிகள் 70 Nos.
எல்.சி.வி 16 Nos.