அம்ருட் திட்டம்

அம்ருட் திட்டம் 2017-20

Name of the Work – Providing Children’s park and Play filed

AS No:The Chairman and Management Director,  TUFIDCO, Chennai Roc.No.TUFIDCO/AMRUT/823/AM(M)      /2017 dated:  20.11.2017

  • Estimate Amount – Rs.262.08 Lakhs
  • No. of works taken up – 5 Nos.
  • Date of Tender – 19.01.2018
  • Date of Work Order – 05.03.2018
  • Present Stage of work – 5 Nos. work completed
  • Expenditure So far – Rs.261.98 Lakhs