பிற அனைத்து திட்டங்கள்

பிற அனைத்து திட்டங்கள்

All Schemes

  1. SBM – SWM 2016-2017
வேலையின் பெயர் Providing Decentralized Micro Compost Centre
நிர்வாக அனுமதி எண் The CMA, Chennai Roc.No. 29660/2016/P3  Dated: 30.11.2017
மதிப்பீட்டு தொகை Rs. 144.45 Lakhs
எடுக்கப்பட்ட வேலைகளின் எண்ணிக்கை 6 எண்ணிக்கை
டெண்டர் தேதி 16.12.2017, 21.12.2017 & 08.02.2018
பணி ஆணை தேதி 29.12.2017, 15.02.2018
தற்போதைய வேலையின் நிலை வேலை முடிவுபெற்றது
இதுவரை செலவினம் Rs.142.30 Lakhs
  1. Solid Waste Management (SWM) 2018-19
 வேலையின் பெயர் Purchase of Battery operated vehicle 6 Nos.
நிர்வாக அனுமதி எண் The CMA, Chennai Roc. No. 22866/2018/P3  Dated: 23.08.18
மதிப்பீட்டு தொகை Rs. 10.80 Lakhs
டெண்டர் தேதி 19.09.2018
பணி ஆணை தேதி 02.11.2018
தற்போதைய வேலையின் நிலை வேலை முடிவுபெற்றது
இதுவரை செலவினம் ரூ . 10.65 லட்சம்
  1. Solid Waste Management (SWM) 2018-19
வேலையின் பெயர் Reclaimation of Existing Dump Yard Located at Durugam Main Road by Removing the Legacy Waste of 26,621 Cum. in Kallakurichi Municipality
நிர்வாக அனுமதி எண் The CMA, Chennai Roc. No. 22866/2018/P3  Dated: 23.08.18
மதிப்பீட்டு தொகை ரூ 175.00 லட்சம்
டெண்டர் தேதி 04.10.2018
பணி ஆணை தேதி 09.11.2018
தற்போதைய வேலையின் நிலை Machineries Erection Work Completed. Trail Run Work is Progress
இதுவரை செலவினம் Nil
  1. TURIP 2017-18
 வேலையின் பெயர் Providing BT Surface with Storm Water Drain
நிர்வாக அனுமதி எண் The CMA, Chennai Roc. No.21422/2017/E3 dated: 03.10.17
எடுக்கப்பட்ட வேலைகளின் எண்ணிக்கை 12 எண்ணிக்கை
மதிப்பீட்டு தொகை ரூ 200.00 லட்சம்
டெண்டர் தேதி 28.12.2017
பணி ஆணை தேதி 31.01.2018
தற்போதைய வேலையின் நிலை வேலை முடிவுபெற்றது
இதுவரை செலவினம் ரூ 189.44 லட்சம்
  1. Solid Waste Management (SWM) 2019-2020
வேலையின் பெயர் Solid Waste Management work
நிர்வாக அனுமதி எண் CMA, Chennai Roc.No. 1191/2019/P3  dated: 21.01.2019
எடுக்கப்பட்ட வேலைகளின் எண்ணிக்கை 3 எண்ணிக்கை
மதிப்பீட்டு தொகை ரூ 72.60 லட்சம்
டெண்டர் தேதி 15.02.2019
பணி ஆணை தேதி 06.03.2019 & 07.03.2019
தற்போதைய வேலையின் நிலை வேலை முடிவுபெற்றது
இதுவரை செலவினம் ரூ 68.85 லட்சம்

 

  1. Revolving fund of UIDSSMT 2018-19
 வேலையின் பெயர் Providing Internal Plumbing Works for Water Supply HSC in (7190 Nos.)
நிர்வாக அனுமதி எண் The CMA, Chennai-05, Proc.No. 13277/2018/WS1  dated: 03.07.2018
மதிப்பீட்டு தொகை ரூ 250.00 லட்சம்
டெண்டர் தேதி 21.02.19 & 29.03.19
பணி ஆணை தேதி 12.07.2019
தற்போதைய வேலையின் நிலை HSC work in progress
இதுவரை செலவினம் Nil
  1. TURIP 2019-2020
வேலையின் பெயர் Providing BT Surface with Storm Water Drain
நிர்வாக அனுமதி எண் The CMA, Chennai Roc. No.17349/2019/E3 dated: 12.11.2019
மதிப்பீட்டு தொகை ரூ . 500.00 லட்சம்
எடுக்கப்பட்ட வேலைகளின் எண்ணிக்கை 13 எண்ணிக்கை
டெண்டர் தேதி 12.12.2019
பணி ஆணை தேதி 28.01.2020, 05.02.2020 & 17.02.2020
தற்போதைய வேலையின் நிலை Works is in Progress
இதுவரை செலவினம் Nil
  1. 14th CFC 2019-2020
 வேலையின் பெயர் Providing BT Surface
நிர்வாக அனுமதி எண் Municipal Council No. 146  dated: 03.01.2020
மதிப்பீட்டு தொகை ரூ 160.00 லட்சம்
எடுக்கப்பட்ட வேலைகளின் எண்ணிக்கை 9 எண்ணிக்கை
டெண்டர் தேதி 28.01.2020
பணி ஆணை தேதி 14.05.2020, 15.05.2020 & 27.05.2020
தற்போதைய வேலையின் நிலை Works is in Progress
இதுவரை செலவினம் Nil