திடக்கழிவு மேலாண்மை

Compost Yard 1 No. (4.11 Acres)
No.of Ward Door to Door Collection 1 to 21 Ward
Quantity of Garbage 20 MT (per day)
No.of Push Carts 35 Nos.
No.of MCC 3 Nos.
No.of. OCC 12 Nos.
No.of Vehicle
Dumber Placer 1 Nos.
Tipper Lorry 2 Nos.
Jcb 1 Nos.
No.of.BOV 27 Nos.
No.of LCV 3 Nos.