கல்வி நிறுவனங்கள்

 

Sl.No Name Street
1 P.U.Primary School Emapper Colony
2 Govt. High School Emapper
3 P.U.Primary School Emapper
4 Mount Carmel Higher Secondary School JJ NAGAR
5 P.U.Primary School Kesavalu Nagar
6 Sri Ramakrishna School Anna Nagar
7 A.K.T.Bodhi  School Anna Nagar
8 D.M.Town Primary School Hospital Road
9 P.U.Middle School, (Male) Kachirayapalayam road
10 P.U.Urdhu Primary School (Muslim Male) Kachirayapalayam road
11 P.U.Urdhu Primary School (Muslim Female) Kachirayapalayam road
12 Adam Nursery and Primary School Raja Nagar
13 R.C.School, Nepal Street
14 P.U.Primary School (West), Kulathumedu street
15 Govt. Boys HS School Kachirayaplayam road
16 Govt. Girls HS School Gandhi  street,
17 P.U.Primary School Kotaimedu,nandavanam
18 D.M.Primary School Siruvangur Road
19 St. Marys Matric School Karunapuram
20 P.U.Middle School (Male), Manikudu Chandu
21 P.U.Primary School (Female), Salem Main Road
22 Bharathi Matric HS School Chidambaram pillai street
23 P.U.Primay School Emapper school street
24 Govt. Higher  school Emapper school street
25 P.U.Middle School, Emapaire colony
26 RR Play School Salem Main road
27 VijayaLakshmi Sc hool Milakai Thottam
28 Krishnaperumal School Milakai Thottam
29 Ramakrishna Vidyalaya School Pasungayamangalam road
30 Sakthiram School Amman Nagar