விடுதிகள்

விடுதிகள்

வ.எண் விடுதிகள்
1 அர்ச்சனா , கடைவீதி, ஜெயங்கொண்டம்.
2 புரு , கடைவீதி, ஜெயங்கொண்டம்.
3 அமலா, கடைவீதி, ஜெயங்கொண்டம்.
4 முணியாண்டி, கடைவீதி, ஜெயங்கொண்டம்.
5 மகேஸ்வரி, கடைவீதி, ஜெயங்கொண்டம்.
6 அலமேலு, கடைவீதி, ஜெயங்கொண்டம்.
7 சுந்தரம், திருச்சி ரோடு, ஜெயங்கொண்டம்.
8 சுர்யா, பஸ் ஸ்டாண்டு ரோடு
9 ராஜா, பஸ் ஸ்டாண்டு ரோடு
10 சிதம்பரம்,சுர்யா, பஸ் ஸ்டாண்டு ரோடு