நகர மன்ற தீர்மானங்கள்

நகர்மன்ற தீர்மானங்கள்
2018
ஜனவரி-2018 பிப்ரவரி-2018 மார்ச்-2018
ஏப்ரல்-2018 மே-2018 ஜீன்-2018
ஜீலை-2018 ஆகஸ்ட்-2018 செப்டம்பர்-2018
அக்டோபர்-2018 நவம்பர்-2018 டிசம்பர்-2018
2019
ஜனவரி-2019 பிப்ரவரி-2019 மார்ச்-2019
ஏப்ரல்-2019 மே-2019 ஜீன்-2019
ஜீலை-2019 ஆகஸ்ட்-2019 செப்டம்பர்-2019
அக்டோபர்-2019 நவம்பர்-2019 டிசம்பர்-2019-I
டிசம்பர்-2019-II 2020
ஜனவரி-2020-1 ஜனவரி-2020-2 பிப்ரவரி-2020-1
பிப்ரவரி-2020-2 மார்ச்-2020 ஏப்ரல்-2020
மே-2020 ஜீன்-2020-1 ஜீன்-2020-2
ஜீன்-2020-3 ஜீலை-2020-1 ஜீலை-2020-2
ஜீலை-2020-3 ஆகஸ்ட்-2020 செப்டம்பர்-2020-1
செப்டம்பர்-2020-2 அக்டோபர்-2020 நவம்பர்-2020-1
நவம்பர்-2020-2 டிசம்பர்-2020
2021
ஜனவரி-2021 பிப்ரவரி-2021 மார்ச்-2021
ஏப்ரல்-2021 மே-2021 ஜீன்-2021
ஜீலை-2021 ஆகஸ்ட்-2021 செப்டம்பர்-2021-1
செப்டம்பர்-2021-2 அக்டோபர்-2021-l அக்டோபர்-2021-ll
நவம்பர்-2021-l நவம்பர்-2021-ll டிசம்பர்-2021-l
டிசம்பர்-2021-II
2022
ஜனவரி-22 பிப்ரவரி-22
மார்ச்-22
ஏப்ரல்-22 மே-22
ஜீன்-22
ஜீலை-22 செப்டம்பர்-22 அக்டோபர்-2022-l
அக்டோபர்-2022-ll அக்டோபர்-2022-lll அக்டோபர்-2022-lV
நவம்பர்-2022 டிசம்பர்-2022
2023
ஜனவரி-23 பிப்ரவரி-23
மார்ச்-23
ஏப்ரல்-23-I  ஏப்ரல்-23-II ஜீன்-23
ஜீலை-2023 ஆகஸ்ட்-2023  செப்-23
அக்டோபர்-2023 நவம்பர்-2023 டிசம்பர்-2023
2024  
ஜனவரி-23 பிப்ரவரி-23  மார்ச்-24
ஏப்ரல்-24 மே-24
ஜீன்-24