சாலைகள்

ஜெயங்கொண்டம் நகராட்சியில் தற்போதுள்ள சாலைகளின் நிலை
சாலைகள்
Black Top 45.438 கி.மீ.
Cement Concrete 7.674  கி.மீ
Earthen 23.568 கி.மீ
Total 76.680 கி.மீ