சந்தைகள்

சந்தைகள்

 

நகரத்திற்கும் அதைச் சுற்றியுள்ள பிராந்தியத்திற்கும் சேவை செய்யும் இரண்டு சந்தை பகுதிகள் உள்ளன.  அது ஒரு வாரச்சந்தை மற்றும் தினசரி சந்தை