கல்வி நிறுவனங்கள்

EDUCATIONAL INSTITUTIONS


S.No SCHOOLS
1 Fathima Girl’s Higher Secondary School,Kumbakonam Road, Jayankondam
2 Modern Higher Secondary School, ,Kumbakonam Road, Jayankondam
3 Periyar Trust Higher Secondary School,Chidambaram Road, Jayankondam
4 Panchyat Union Elementary School,Chinnavalayam, Jayankondam
5 Govt.High School,Chinnavalayam, Jayankondam
6 Panchyat Union Elementary School,Manakkarai, Jayankondam
7 Panchyat Union Elementary School,Malankankudiyeruppu, Jayankondam
8 C.S.I Higher Secondary school, Mahimaipuram, Viruthachalam Road, Jayankondam
9 S.P.G.Elementary School,Mahimaipuram, Viruthachalam Road, Jayankondam
10 Panchyat Union Elementary School,Keelakudiyeruppu, Jayankondam
11 Panchyat Union Elementary School,Kommedu Keelakudiyeruppu, Jayankondam
12 Panchyat Union Elementary School,Jubli Road, (North) Jayankondam
13 Panchyat Union Elementary School,Jubli Road, (South) Jayankondam
14 Govt.Higher Secondary  School, (Boys) Trichy Road, Jayankondam
15 Govt.Higher Secondary  School, (Boys) Trichy Road, Jayankondam
16 Govt.High  School,Senthupuaram, Jayankondam
17 Panchyat Union Elementary School,Senthupuram, Jayankondam
18 Panchyat Union Elementary School,Karadikulam Jayankondam
19 Panchyat Union Elementary School,Melakudiyeruppu, Jayankondam
College
1 Modern Arts & Science college, Virthachalam Road, Jayankondam