வரிவிதிப்பு மேல்முறையீடு குழு உறுப்பினர்கள்

வ.எண் பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட  வார்டு எண் பதவி கட்சி
1.
திரு. பாஷா  .த.ச.ம 9 நகர மன்ற தலைவர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
2. திரு. சாமியப்பபன் .சி
2
நகர மன்ற உறுப்பினர்
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
3. திரு. செல்வகுமார் .ம
5
நகர மன்ற உறுப்பினர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
4. திரு. கோவிந்தன் .ப
25
நகர மன்ற உறுப்பினர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
5. திருமதி. சந்திரா .க
10
நகர மன்ற உறுப்பினர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்